“FTVD”, Vol 16, №4

Contents

7
VALIEV R.Z. The new trends in SPD processing to fabricate bulk nanostructured materials 9
DOBATKIN S.V., SALISCHEV G.A., KUZNETSOV A.A., RESHETOV A.V., SYNKOV A.S., KON’KOVA T.N. Comparative analysis of structure and properties of oxygen-free copper past different severe plastic deformation schemes 23
PODREZOV Yu.N., FIRSTOV S.A. Two approaches to the analysis of strainhardening curves 37
MISIUK A., EFROS B.M. Pressure-induced transformations during annealing of silicon implanted with oxygen 49
STOLYAROV V.V., UGURCHIEV U.Kh., TRUBITSYNA I.B., PROKOSHKIN S.D., PROKOFIEV E.A. Severe electroplastic deformation of TiNi alloy 64
KORSHUNOV A.I., VEDERNIKOVA I.I., POLYAKOV L.V., SMOLYAKOV A.A., KRAVCHENKO T.N., KOROTCHENKOVA I.V. Effects of the number of equalchannel angular pressing passes on the strain rate sensitivity of titanium VT1-0 68
UTYASHEV F.Z., RAAB G.I. Mechanisms and model of structure formation in metals during severe deformation 73
PASHINSKAYA E.G. Power aspects of energy dissipation during plastic deformation in different stressed states. Part 1 79
SEMENOVA I.P., SAITOVA L.R., RAAB G.I., VALIEV R.Z. Superplastic behavior of ultrafine-grained Ti−6Al−4V ELI alloy produced by severe plastic deformation 84
BELOUSOV N.N. In situ investigation of structure-formation processes during the deformation of materials in diamond anvils. 1. Equipment and experimental
procedure
90
TRUKHANOV S.V., FEDOTOVA V.V., TROYANCHUK I.O., TRUKHANOV A.V., FITA I.M., SZYMCZAK H. Hydrostatic pressure effect on spin glass state in manganites 103
GRECHNEV G.E., BARANOVSKIY A.E., LOGOSHA A.V., PANFILOV A.S., FIL V.D., IGNATOVA T.V., SHITSEVALOVA N.Yu., ERIKSSON O. Pressure effect on electronic structure and magnetic properties of MB6 and MB12 borides 110
BOYCHENKO V.A., DYACHENKO A.I., KRIVORUCHKO V.N., TARENKOV V.Yu. Band-structure effects in lanthanum manganites 115
BOKHONOV B.B., VAS’KOV D.G., DOROFEYCHIK S.S., MAKOVETSKY G.I., SHIPILO V.B., YANUSHKEVICH K.I. Crystal structure and specific magnetization of compact samples obtained from nanosized Ni−C powders under high pressure and temperatures 123
LAVRENTYEV A.A., GABRELIAN B.V., VORZHEV V.B., NIKIFOROV I.Ya., KHYZHUN O.Yu., REHR J.J. X-ray spectroscopy studies of the electronic structure and band-structure calculations of cubic TaCxN1−x carbonitrides 135
SKVORTSOV A.I., AGAPOV A.I., KONDRATOV V.M., SHISHKIN V.M., EFROS B.M., TYUTENKO V.S. Internal friction and phase transformations in alloys on the basis of zinc-aluminium depending on the degree of plastic deformation 144
VAL’KOV V.I., VARYUKHIN D.V., GRIBANOV I.F., TODRIS B.M., SIVACHENKO A.P. Influence of pressure on magnetostructural phase transitions in alloys of the Mn2−xFexAs0.5P0.5 system 148
PALISTRANT N.A., BIVOL V.V., ROBU S.V., SMERTENKO P.S. A mechanism of deformation of new promising polymer composites based on 4-aminostyrene under high local stresses 153
BELOSHENKO V.A., MATROSOV N.I., SPUSKANYUK V.Z., CHISHKO V.V. Influence of combined deformation on mechanical and functional properties of NbTi alloy 159
KHOMENKO A.V., PRODANOV N.V. Synergetic kinetics of melting of ultrathin lubricant film 164
100-th ANNIVERSARY OF V.I. ARKHAROV 180
AUTHOR’S INDEX 2006 182

Download .zip »

  • WebMail
  • Youtube channel