“FTVD”, Vol 15, №1

Contents

PODREZOV Yu.M. Nanocrystalline structure formation under severe plastic deformation and its influence on mechanical properties 11
ALEXANDROV I.V., CHEMBARISOVA R.G., SITDIKOV V.D. Analysis of the deformation behaviour of copper in different structural states 19
NAZAROV A.A., ENIKEEV N.A., ROMANOV A.E., ORLOVA T.S., ALEXANDROV I.V., BEYERLEIN I.J. Modeling of grain subdivision during severe plastic deformation by VPSC method combined with disclination analysis 31
VOLOSHIN V.A., BUT’KO V.G., GUSEV A.A., SHEVTSOVA T.N. Models of carbon nanotubes and electron-density distribution 38
NADTOCHIY V.A., ALYOKHIN V.P., GOLODENKO M.M. Microplasticity of subsurface layers of diamond-like semiconductors under microindentation 44
KHEIFETS O.L., BABUSHKIN A.N., SHKERIN S.N. Influence of pressure on properties of complex yttrium oxides 50
EFROS B.M., PROKOFYEVA О.V., GLADKOVSKII S.V., LOLADZE L.V., BARAZ V.R. Effect of stress-strain state on fracture and mechanical properties of metastable steels 55
VAL’KOV V.I., GOLOVCHAN A.V. Change in the energy of MnAs ground state under the pressure-induced «high spin−low spin» magnetostructural transitions 61
DEGTYAROV M.V., CHASHCHUKHINA T.I., VORONOVA L.M. Effect of high pressure at preliminary cold deformation of steel 30ХГСН2А on austenite formation in intercritical temperature range 67
RAAB G.I., MAKARYCHEV K.N., VALIEV R.Z. Features of the stressed-strained state during the equal-channel angular pressing with backpressure 72
SEMENOVA I.P., LATYSH V.V., SADIKOVA G.H., VALIEV R.Z. Microstructure and mechanical properties of long-sized Ti rods with ultra-fine grained structure 81
DERYAGIN A.I., MILYAVSKY V.V., EFROS B.M., ZAVALISHIN V.A., LOLADZE L.V., EFROS N.B. Influence of wave-impact loading on phase composition and properties of steel 05Г20С2 86
BABUSHKIN A.N., VOLKOVA Ya.Yu., OBRAZTSOVA E.D., NARYGINA O.V. Electric properties of different technology single-wall carbon nanotubes at pressures up to 50 GPa 91
MATROSOV N.I., CHISHKO V.V., DMITRENKO V.Yu., PAVLOVSKAYA E.A., SENNIKOVA L.F., SPUSKANYUK V.Z., CHABANENKO V.V., VASILYEV S.V., MEDVEDSKAYA E.A., SHEVCHENKO B.A. Influence of deformation by equal-channel multiple-angle pressing on structure, phase composition and properties of Nb−Ti alloy 95
MOLLAEV A.Yu., ARSLANOV R.K., SAIPULAEVA L.A., BABUSHKIN A.N., LYAKH T.S., TATUR S.V., MARENKIN S.F., MIKHAILOV S.G. Phase transformations in CdAs2 and ZnAs2 at the hydrostatic pressure 102
BELOSHENKO V.A., VARYUKHIN V.N., VOZNYAK Yu.V. Modification of crystallizing polymers by the equal-channel multiple angular extrusion 107
BUSOV V.L. Absorption of supersonic waves in plastically deformed polycrystals 112
ALEXEYEV V.P., DARDA Yu.A., DOMAREVA A.S., MIKHAILENKO G.P., RYABININA T.V., PRYADKO V.N. Manufacture of products from carbidosteel by hydrostatic pressing 121
MOLLAEV A.Yu., KAMILOV I.K., ARSLANOV R.K., MAGOMEDOV A.B., ZALIBEKOV U.Z., MARENKIN S.F., NOVOTORTSEV V.M., MIKHAILOV S.G. Phase transitions in magnetic semiconductors Cd1−xMnxGeAs2 and Cd1−xCrxGeAs2 at hydrostatic pressure up to 9 GPa 126
SPUSKANYUK V.Z., PAVLOVSKAYA E.A., CHISHKO V.V., DMITRENKO V.Yu., SENNIKOVA L.F., MATROSOV N.I. Influence of deformation by equal-channel multiple-angle pressing and of durable thermal treatment on phase composition of Nb−Ti alloy 133
SHEVELEV A.I., VARYUKHIN V.N., SYNKOV S.G., RESHETOV A.V. Combined deformation working of secondary aluminium alloys 139
VARYUKHIN V.N., MOROZ T.T., SYNKOV A.S., BEYGELZIMER Ya.E., PUSHENKO E.K. Influence of the regime and type of preliminary pressure treatment on the structure and thermal stability of amorphous Fe69.6Co24.4Si2.9B3.1 alloy 146
DOVGII V.T., LINNIK A.I., PROKOPENKO V.K., MIKHAILOV V.I., KHOKHLOV V.A., KADOMTSEVA A.M., SHEMYAKOV A.A., PASHCHENKO V.P., KISEL N.G., DAVYDEIKO N.V., PISMENOVA N.E., PUZYNYA A.I., SYCHEVA V.YA. Inhomogeneous magnetic state of La−Sr system manganites 153
To the memory of Edvald ZAVADSKII 161

Download .zip »

  • WebMail
  • Youtube channel